Oedfaon

Croesawn bawb yn gynnes i'r canolfannau addoli Cristnogol Cymraeg hyn.

Fel Eglwys Gristnogol Gymraeg, estynnwn ichi groeso twymgalon. Grŵp o bobl yn cyd-addoli yn y Gymraeg yn enw Crist ydym ni a hyderwn y byddwch yn profi ymdeimlad o berthyn i eglwys Gristnogol yn ein plith. Fel aelodau ystyriwn fod gofalu, cydymdeimlo a chyd-fyw'n hapus yn enw Crist yn genhadaeth bwysig. Bydd y gweinidog a'r eglwys yn falch i glywed am y rhai a fydd angen cymorth yn gorfforol neu'n ysbrydol pan fydd angen.

Ers rhai blynyddoedd bellach y mae Tabernacl, Capel yr Annibynwyr, Treforys, a Bethania, Capel y Presbyteriaid wedi gweithredu fel un ofalaeth. Erbyn hyn rydyn ni wedi uno gyda Bethel, Sgeti a Triniti, Abertawe dan ofal y gweinidog sef y Parchg. Jill-Hailey Harries. Felly mae pedair eglwys yn cyd-weithio yn yr un ofalaeth.

Y mae traddodiad a hanes cyfoethog i'r ddau gapel fel mannau addoli yn Nhreforys. Cynhwyswn yma fanylion am oedfaon a hefyd fanylion cyswllt. Yn y wefan hon byddwn yn ychwanegu gwybodaeth am achlysuron arbennig neu newidiadau mewn trefniadau o dro i dro.

Rydym yn hapus iawn i gael gofal ein gweinidog newydd, Y Parch, Jill Hailey Harries sydd wedi bod yma ers yr haf diwethaf. Y mae'n gweinyddu'r Cymun ar ail Sul y mis yn y Tabernacl neu Bethania pryd cawn gwpanaid o de wedi'r oedfa.

Cynhelir pob oedfa ar fore Sul am 10.30, a chynhelir yr oedfaon yn y ddau ganolfan sef Tabernacl, a Bethania yn ôl y galw. Y mae'r chwaeroliaeth yn cwrdd yn y Tabernacl am 2.15 ar brynhawn dydd Mercher bob pythefnos. (Bydd dyddiadau'r chwaeroliaeth yn hyblyg).

Cynhwyswn fanylion cyswllt a threfn oedfaon isod:

Gweinidog: Y Parchg. Jill-Hailey Harries. E-bost:jill.harries@btinternet.com

Ysgrifennydd y Tabernacl: Mr. David Gwyn John. Ffôn: 01792 773507 e-bost: dgjohn@hotmail.co.uk

Ysgrifennydd Bethania: Mr. Huw Owen Phillips. Ffôn: 01792 812748

Cyfeiriad Capel y Tabernacl:

Stryd Woodfield,Treforys, SA6 8BR.

Oedfaon Cymraeg am 2017

Awst 6 Mr. William Tiplady Bethania
Awst 13 Oedfa yn y Tabernacl, Cwmrhydyceirw
Awst 20 Oedfa yn Seion Newydd
Awst 27 Mr. Huw Penallt Jones
Medi 3 Parchg. Derwyn Morris-Jones
Medi 10 Parchg. Jill-Hailey Harries Cymun
Medi 17 Parchg. Hywel Wyn Richards
Medi 24 Sul y Cyfundeb
Hydref 1 Mr. Huw Penallt Jones/Cwrdd Diolchgarwch
Hydref 8 Parchg. Jill-Hailey Harries Cymun
Bethania
Hydref 15 Mr. Huw Penallt Jones
Hydref 22 Dr. Christian Williams
Hydref 29 Parchg. John Walters
Tachwedd 5 Dr. Dai Lloyd
Tachwedd 12 Parchg. Jill-Hailey Harries Cymun
Tachwedd 19 Parchg. Meirion Morris
Tachwedd 26 Parchg. Derwyn Morris-Jones
Rhagfyr 3 Oedfa'r plant/ chwiorydd
Rhagfyr 10 Parchg. Jill-Hailey Harries Cymun
Rhagfyr 17 Carolau a darlleniadau Bethania
Rhagfyr 24 Y plant/Chwiorydd
Rhagfyr 25 Aelodau
Rhagfyr 31 Parchg. Derwyn Morris-Jones Bethania

Newyddion (Gwnanwyn a haf 2017)

Yn ddiweddar rydym wedi dechrau cylch 'Gweddi , gwau a gwinio' yn y Tabernacl sydd yn cwrdd bob mis.Rydym yn gwau 'muffs' a fydd yn mynd i Gartrref Gofal Awel y Môr yng Ngorseinon, hefyd ddillad i blant bach o dan gynllun 'Knit for peace' a gwisgoedd i ferched ('Dress a girl around the world'). Y mae ein gweinidog y Parch. Jill-Hayley Harris yn ein harwin mewn gweddi dros unigolion yr ydym am eu cofio. Y mae'r cynllun hwn yn effeithiol c yn sylfaen da inni gymdeithasu yn enw 'r Ffydd.

Ar ddydd Sul y 30ain o Orffennaf aeth aelodau'r Tabernacl a Bethania ar bererindod i gartref William Williams Pantycelyn . Ar y ffordd aethom i wasanaeth yng nghapel Gellimanwydd ( yng ngofal Y Parch. Ryan Thomas), ac i'r Eglwys yn Llanfair a ry Bryn lle claddwyd William Williams. Croesawyd ni i'r ffermdy gan ddisgynyddion Williams. Yr oedd hyn i gyd yn brofiad dyrchafol ac rydym yn ddiolchgar i David Gwyn am drefnu'r cyfan.